КАКО ЗАТВОРИТИ ФИРМУ?Ликвидација ДОО представља поступак окончања привредног друштва и један од начина да привредно друштво престане да постоји. У току поступка ликвидације евидентира се имовина предузећа и уновчава, како би се измириле све обавезе према повериоцима. Затим следи поступак гашења и брисања привредног друштва из АПР-а. Ликвидација се спроводи као добровољна или као принудна ликвидација. После спроведеног поступка, а након исплата свих обавеза повериоцима, долази до добровољног или принудног гашења ДОО. Тада се привредно друштво брише из регистра привредних субјеката.

У току спровођења добровољне ликвидације ДОО поступак је следећи: